Davey Havok Quotes

I love Baz Luhrmann.

 Davey Havok