Pam Bondi Quotes

I have many, many gay friends.

 Pam Bondi