Susan Kelechi Watson Quotes

Thank God I applied to Howard. It's where I belonged.

 Susan Kelechi Watson