Tamara Mellon Quotes

I think it takes 30 years to build a luxury brand.

 Tamara Mellon