Zawe Ashton Quotes

I don't tend to go into any job thinking about the audience reaction.

 Zawe Ashton