Zhu Rongji Quotes

Free Tibet before free trade.

 Zhu Rongji