Yevgeny Zamyatin Quotes

Explosions are not comfortable.

 Yevgeny Zamyatin